Algemene voorwaarden

Leveringsvoorwaarden Erfgoed Magazine.
Leveringsvoorwaarden Tijdschriftabonnementen, welkomstgeschenken en artikelen.

1. Algemeen

a. Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op;
b. Abonnementsovereenkomsten met betrekking tot;
c. Tijdschriften die worden uitgegeven door; Spoor & Partners Uitgeefdiensten B.V.

Wateringweg 129, 2031 EG Haarlem.
Kamer van Koophandel nummer, gevestigd te Haarlem; 34058273.
BTW nummer; NL006731211B01, hierna ook te noemen Spoor & Partners en;
digitale diensten van, of gekoppeld aan, de onder c) genoemde tijdschriften;

d. Overeenkomsten met betrekking tot de levering van welkomstgeschenken en (voor zover
deze voorwaarden daar op van toepassing zijn verklaard) consumentenartikelen door Spoor & Partners.
e. Een abonnement omvat ofwel de levering van een door Spoor & Partners uitgegeven tijdschrift. Voor de overeengekomen termijn dan wel een losse editie, ofwel (de levering van) een door Spoor & Partners aangeboden digitale dienst voor de overeengekomen termijn.
f. De abonnee wordt geacht door het aangaan van een abonnement geleverd door Spoor & Partners deze voorwaarden te accepteren.
g. Spoor & Partners garandeert dat het geleverde abonnement beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.
h. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien
dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen; in dat geval blijven de overige bepalingen
van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht.
j. De abonnee dient minimaal 18 jaar te zijn.
k. Spoor & Partners is gerechtigd om welke reden dan ook, de uitgave van het tijdschrift of
de digitale dienst waarvoor het abonnement is aangegaan, op ieder moment te staken. Alsdan is zij na stopzetting niet verplicht nog enige levering uit te voeren. De abonnee heeft in dat geval recht op gedeeltelijke restitutie van het vooruitbetaalde abonnementsgeld.
l. Deze leveringsvoorwaarden van Erfgoed Magazine zijn kosteloos op aanvraag verkrijgbaar bij:

Spoor & Partners
Wateringweg 129, 2031 EG Haarlem
023-5740881, Lokaal tarief,
maandag t/m vrijdag van 09.00 – 17.00 uur.
Of via het contactformulier op de klantenservicepagina.

Spoor & Partners behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze
algemene voorwaarden. Check deze voorwaarden daarom regelmatig.

2. Nieuwe abonnementen

a. Nieuwe abonnementen kunnen op ieder moment ingaan.
b. Een consument heeft alleen recht op een kortingsaanbieding of welkomstgeschenk als deze het afgelopen half jaar geen abonnement heeft gehad op het tijdschrift of de digitale dienst in kwestie. Indien dit wel het geval is vervalt het recht op korting of het welkomstgeschenk
c. Het welkomstgeschenk zal maximaal 6 weken na ontvangst van betaling van het abonnementsgeld aan abonnee worden verzonden. Als de levering van het welkomstgeschenk onverhoopt langer duurt, wordt abonnee daarvan op de hoogte gesteld,
d. Spoor & Partners is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook als gevolg van het overschrijden van de aangekondigde levertermijnen.

3. Herroepingsrecht

De abonnee heeft de mogelijkheid om:
a. In het geval van het aangaan van een tijdschriftabonnement: binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst van het eerste tijdschrift in het kader van het abonnement (de herroepingstermijn) de overeenkomst zonder opgaaf van redenen te herroepen; of
in het geval van een overeenkomst tot levering van een consumentenartikel: om binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst van het artikel of (in het geval van een bestelling bestaande uit meerdere artikelen) ontvangst van het laatste artikel met betrekking tot een bestelling de overeenkomst te herroepen.
b. De abonnee kan gebruik maken van het herroepingsrecht, door binnen de hiervoor onder 3.a genoemde termijn contact op te nemen met de klantenservice van Spoor & Partners (zie contactgegevens hieronder 1.d) en daarbij kenbaar te maken dat abonnee gebruik wenst te maken van zijn of haar herroepingsrecht.
c. Als de abonnee gebruik wil maken van diens herroepingsrecht, dan dient deze tevens de reeds ontvangen tijdschriften binnen 14 dagen na de dag waarop de herroeping is ingeroepen terug te sturen naar Spoor & Partners Wateringweg 129, 2031 EG Haarlem, of aldaar te overhandigen. In het geval van het terugzenden van (andere) artikelen, vult de abonnee het artikel in of met de originele verpakking voorzien van de retoursticker terug. De kosten voor retourzending komen voor rekening van de abonnee, en zijn afhankelijk van het soort product/de soorten producten dat wordt teruggestuurd en worden geraamd op ten hoogste een bedrag van € 25 (in geval van post- of pakketbezorging door PostNL).
d. In het geval de abonnee gebruik maakt van diens herroepingsrecht, ontvangt deze het door haar reeds betaalde aankoopbedrag binnen 14 dagen retour, waarbij wij ons het recht voorbehouden te wachten met terugbetaling tot het moment waarop wij de goederen hebben terug ontvangen, dan wel bewijs van terug zenden van de goederen hebben ontvangen.
e. In het geval van een abonnement op digitale diensten van Erfgoed Magazine heeft de abonnee geen recht op herroeping.

4. Duur en opzegging van het abonnement

a. Een abonnement wordt aangegaan voor de opgegeven periode en wordt daarna – behoudens opzegging – automatisch verlengd, tenzij anders wordt vermeld in de aanbieding. Binnen de eerste abonnementstermijn kan het abonnement alleen per einde van de overeengekomen abonnementstermijn worden beëindigd, waarbij de abonnee uiterlijk een maand voor (het verschijnen van het eerste nummer van) de nieuwe abonnementstermijn Erfgoed Magazine over deze opzegging moet berichten. Dit kan telefonisch via 0341-275168, schriftelijk of via het contactformulier op de klantenservice pagina.
b. Bij automatische verlenging wordt het abonnement omgezet in een abonnement voor onbepaalde tijd. Opzegging van het abonnement na automatische verlenging kan met inachtneming van een opzegtermijn van een maand. Wanneer een abonnementstermijn niet geheel wordt afgenomen zal Spoor & Partners de daarmee gemoeide administratie- en verwerkingskosten (van € 3,50) in rekening brengen. Deze worden verrekend met het teveel betaalde abonnementsgeld. Opzeggen kan telefonisch via 0341-275168,of schriftelijk via het contactformulier op de klantenservice pagina.
c. Informatie over de looptijd van uw abonnement kan bij de klantenservice van Spoor & Partners opgevraagd worden via post, telefoon en via het contactformulier op de klantenservice pagina.

5. Betaling abonnementsgeld en wijze van betaling

a. Betaling van het abonnementsgeld dient in het geval van een abonnement op een tijdschrift voorafgaand aan elke abonnementsperiode te geschieden op een manier die de abonnee heeft geaccepteerd bij het aangaan van het abonnement (automatische incasso, iDeal, NotaBox, acceptgiro of creditcard). Bij betaling met credit card zal het bedrag per direct van de door abonnee opgegeven kaart worden afgeschreven. Abonnee kan de betaalwijze gedurende de gehele abonnementsperiode zelf laten wijzigen van acceptgiro naar incasso en vice versa. De betalingstermijnen die bij verlenging van het abonnement gelden zijn terug te vinden in het colofon of de servicepagina van het tijdschrift, en worden op dezelfde wijze (voor iDeal via automatische incasso) geïncasseerd van hetzelfde rekeningnummer. De abonnementsprijzen vindt u in het colofon of op de servicepagina van het tijdschrift. In het geval van een abonnement op een digitale dienst dient betaling van het abonnementsgeld voorafgaand aan de abonnementsperiode te geschieden op een manier die de abonnee heeft geaccepteerd bij het aangaan van het abonnement (automatische incasso of iDeal). De abonnementsprijzen zijn vindbaar op de website die de betreffende digitale dienst aanbiedt.
b. Bij niet tijdige betaling onder andere door stornering van de afgeschreven bedragen of wegens een ontoereikend saldo op de aangegeven rekening, zullen herinneringskosten in rekening worden gebracht. Indien de betaling van het abonnement ook na aanmaning niet ontvangen is, is Spoor & Partners gerechtigd het abonnement eenzijdig en met onmiddellijke ingang te beëindigen alsmede eventuele schadevergoeding en achterstallige betalingen te vorderen.
c . Alle abonnementsprijzen zijn in Euro’s en inclusief BTW.
Spoor & Partners behoudt zich het recht voor de abonnementsprijs gedurende de looptijd van het abonnement te wijzigen. Een wijziging van de abonnementsprijs wordt uiterlijk vier weken voordat deze van kracht wordt, in het geval van een tijdschrift abonnement in het colofon van het betreffende tijdschrift gepubliceerd en in het geval van een abonnement op een digitale dienst via de website die de betreffende digitale dienst aanbiedt.

6. Bezorging

a. De bezorging van de tijdschriften van Erfgoed Magazine vindt plaats via PostNL. Indien het tijdschrift niet of beschadigd aangekomen is, kan de abonnee daarover contact opnemen met Spoor & Partners.
b. Teneinde een ongestoorde voortzetting van de bezorging te kunnen waarborgen, dienen adreswijzigingen uiterlijk drie weken vóór de verhuisdatum te zijn opgegeven per mail of per post of via het contactformulier.

7. Privacy en Algemene Verordening Gegevensbescherming

a. Spoor & Partners is verantwoordelijk voor de verwerking van de klantgegevens die worden verzameld bij het aangaan van nieuwe abonnementen onder meer met als doel om
uitvoering te kunnen geven aan de overeenkomst tussen Erfgoed Magazine en de abonnee een administratie bij te houden van alle abonnees;
b. De abonnees naar o.a. leeftijd, geslacht en interesses te kunnen segmenteren, dan wel van de abonnee een profiel op te kunnen bouwen, aan de hand waarvan Spoor & Partners haar producten, diensten en aanbiedingen af kan stemmen op de (afgeleide) behoeftes van de abonnee om relevante aanbiedingen te doen van Spoor & Partners, Spoor & Partners respecteert de privacy van haar abonnees.
De abonnee erkent op de hoogte te zijn gesteld van de inzameling en verstrekking van zijn persoonsgegevens en het gebruik dat daarvan kan worden gemaakt en de abonnee gaat akkoord met het van Spoor & Partners

8. Welkomstgeschenken, artikelen

a. Indien de geleverde welkomstgeschenken niet conform de overeenkomst zijn geleverd, dient
de abonnee de eventuele gebreken of eventueel verkeerd geleverde goederen te melden aan Liefde voor Brocante, uiterlijk binnen 14 dagen schriftelijk (via fax, brief of met het contactformulier).
Spoor & Partners zal de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken melden. Indien deze melding niet binnen voornoemde tijd is gedaan, heeft Spoor & Partners het recht om een dergelijke klacht niet in behandeling te nemen.
b. De abonnee ontvangt altijd bericht na een bestelling. Alle welkomstgeschenken en artikelen
zijn meestal uit voorraad leverbaar. Het kan echter voorkomen dat een artikel tijdelijk niet op voorraad is. In dat geval krijgt de abonnee daarvan, gemiddeld uiterlijk binnen één maand nadat Spoor & Partners bestelling heeft ontvangen, bericht en houdt Spoor & Partners de bestelling aan. Wanneer de bestelling een welkomstgeschenk bij een abonnement betreft, dan zal de abonnee een vervangend welkomstgeschenk aangeboden krijgen. Als de abonnee kiest voor een vervangend welkomstgeschenk met een hogere bijbetaling dan de oorspronkelijke bestelling dan wordt het verschil bij de abonnee in rekening gebracht. Als de abonnee het vervangende welkomstgeschenk niet accepteert heeft de abonnee een jaar de tijd een nieuw welkomstgeschenk uit te kiezen. Wanneer de bestelling een welkomstgeschenk bij een abonnement betreft, dan zal de abonnee een vervangend welkomstgeschenk aangeboden krijgen. Als voor het vervangende welkomstgeschenk een lagere bijbetaling geldt dan voor de oorspronkelijke bestelling dan ontvangt de abonnee het verschil terug. Wanneer de bestelling geen welkomstgeschenk betreft, en de bestelling kan niet meer geleverd worden krijgt de abonnee daarvan ook bericht. De bestelling komt dan te vervallen. De abonnee krijgt het betaalde bedrag in dat geval teruggestort op zijn of haar bank- of girorekening.
c. Getracht wordt om de afbeeldingen ten aanzien van de welkomstgeschenken en artikelen zo nauwgezet mogelijk overeen te laten komen met de werkelijkheid. Spoor & Partners kan echter niet garanderen dat de kleuren die op de afbeeldingen ten aanzien van de welkomstgeschenken te zien zijn, exact de werkelijke kleuren zijn van de te leveren artikelen.
d. De aanbieding ten behoeve van een welkomstgeschenk of artikel is geldig zolang de voorraad strekt. Indien het betreffende welkomstgeschenk of artikel niet meer voorradig is, heeft de abonnee recht op een alternatief geschenk of artikel dan wel de betreffende korting, een en ander ter keuze van de abonnee.

9. Klachten

De abonnee dient klachten zo snel mogelijk na het ontstaan ervan te melden aan Spoor & Partners via de contactgegevens vermeld in artikel 1.8 van deze voorwaarden. Spoor & Partners zal de klacht in behandeling nemen en uiterlijk na twee weken bericht sturen aan de abonnee.

10. Aansprakelijkheid
Spoor & Partners is uitsluitend aansprakelijk voor door de abonnee geleden schade indien deze schade aan Spoor & Partners toe te rekenen of indien deze krachtens wettelijke bepalingen voor risico van Spoor & Partners. Spoor & Partners is niet aansprakelijk voor schade, die het gevolg is van het gebruik door abonnee van enig door Spoor & Partners geleverde dienst of geleverd artikel, tenzij Spoor & Partners aansprakelijk is op grond van de bepalingen inzake productaansprakelijkheid als bedoeld in artikel 6:185 e.v. Burgerlijk Wetboek. Spoor & Partners is niet aansprakelijk voor enige schade indien deze is veroorzaakt door een tekortkoming die het gevolg is van overmacht. Overmacht is aanwezig, indien de tekortkoming het gevolg is van buiten de macht van Spoor & Partners gelegen omstandigheden, waaronder in ieder geval wordt verstaan: oorlog of daarop gelijkende situaties, oproer, sabotage, boycot, staking, bezetting, blokkade, ziekte van personeel van Spoor & Partners tekortschieten van toeleveranciers en/of transporteurs van Spoor & Partners maatregelen van de overheid (een buitenlandse overheid daaronder begrepen) zoals een vervoers-, import-, of productieverbod, natuurrampen, slecht weer, blikseminslag, brand, explosie en uitstroming van gevaarlijke stoffen of gassen. Niets van bovenstaande is van toepassing in geval van opzet en/of grove schuld van Erfgoed Magazine Abonnee dient te bewijzen dat sprake is van opzet of grove schuld van Spoor & Partners is niet aansprakelijk voor enige schade, die later dan 3 maanden na de levering van het artikel dan wel de dienst is ontstaan en die niet binnen 14 dagen na openbaring schriftelijk aan Spoor & Partners is kenbaar gemaakt. Wanneer de schade later is ontstaan zal Spoor & Partners de abonnee op zijn of haar verzoek informeren over het eventuele verhalen van de schade bij de leverancier. Het is abonnee niet toegestaan enige vermeende vordering tot schadevergoeding te verrekenen met enig bedrag dat abonnee aan Liefde voor Brocante is verschuldigd. De abonnementsvoorwaarden, waaronder abonnementsprijzen zijn onder voorbehoud van kennelijke druk- en zetfouten.

11. Overige bepalingen.
Op deze Algemene Voorwaarden is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing. Als een bepaling uit deze algemene voorwaarden ongeldig blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. De ongeldige bepaling wordt dan vervangen door een geldige bepaling die zoveel mogelijk aansluit bij de bedoeling van de ongeldige bepaling